Toekomstdak_Jan_Boonman_Drone_5

Het concept

Verdienen met een duurzaam dak? Met zonnepanelen wekt u energie op. Naast dat dit groen, duurzaam en zelfvoorzienend is, is de energie ook geld waard. Dankzij de SDE+-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) is het voor bedrijven erg interessant om te investeren in een zonnepaneelinstallatie. Wij verzorgen dit traject van A tot Z.

Ons concept

Een zonne-energieproject is een langetermijninvestering en een complex traject. De kwaliteit en de opbrengsten van het project moeten worden geborgd en risico’s moeten worden beperkt. Dit vraagt om een goede technische uitwerking en duidelijke afspraken tussen u en de leveranciers. Er zijn drie mogelijke situaties waar wij vanuit gaan als startpunt van het project. Elk van de drie situaties heeft een uniek stappenplan dat wij doorlopen. Deze drie stappenplannen zijn hieronder verder uitgewerkt, zodat u een helder beeld heeft van wat u van ons mag verwachten en welk werk wij u uit handen nemen.

Uitleg bij afbeelding

Nadat de werkzaamheden door Toekomstdak zijn afgerond en de PV-installatie in gebruik is genomen wordt de opgewekte energie rechtstreeks aan uw eigen bedrijf geleverd (A). U gebruikt dus uw eigen opgewekte energie. Het gedeelte dat u niet direct gebruikt (restant) wordt aan het energiebedrijf geleverd (B).

De door uw bedrijf geleverde energie wordt door het energiebedrijf aan de eigen “voorraad” toegevoegd. Op het moment dat uw bedrijf meer energie nodig heeft dan op dat moment wordt opgewekt, levert het energiebedrijf uw bedrijf via het net de benodigde energie (C). Een deel van de door uw bedrijf opgewekte energie wordt via het net aan andere gebruikers geleverd (D). Deze gebruikers betalen de energieleverancier vervolgens weer voor de gebruikte energie (E).

Voor de door u geleverde energie krijgt u van de energiemaatschappij een vergoeding (terugleververgoeding) (F). Daarnaast ontvangt u een garantie van oorsprong (G). Dit is een digitaal certificaat waarmee bewezen kan worden dat de stroom door uw bedrijf is opgewekt en dat het groene stroom betreft.

Vanuit de SDE-subsidie ontvangt uw bedrijf van de overheid een subsidie. Deze subsidie bestaat uit twee delen:
1. Over het gedeelte dat uw bedrijf aan het energiebedrijf heeft geleverd: het toegekende subsidiebedrag minus een correctie voor de terugleververgoeding die u van het energiebedrijf heeft ontvangen (H).
2. Over het gedeelte dat uw bedrijf zelf verbruikt heeft: het toegekende subsidiebedrag minus een correctie voor het normale energietarief (I). Dit bedrag heeft uw bedrijf immers ook bespaard.

Er kan overigens een klein verschil zitten tussen de door de overheid gecorrigeerde bedragen en de werkelijke terugleververgoeding en energieprijs.

Uw bedrijf heeft vanuit de energieopbrengst van de PV-installatie een aantal bedragen ontvangen (SDE-subsidie / terugleververgoeding / besparing op de energierekening). Vanuit de inkomsten worden de rente en aflossing op de financiering door Toekomstdak betaald (J). In veel gevallen blijft er dan jaarlijks nog geld over (opbrengst installatie is meer dan de rente + aflossing). Dit bedrag kunt u weer in uw bedrijf investeren (K).

Mogelijke situaties

Het traject start met een haalbaarheidsscan. Met deze scan wordt gecontroleerd of uw project voldoet aan de belangrijkste voorwaarden voor het realiseren van een kwalitatief goede en renderende zonnepaneelinstallatie.

Tijdens de haalbaarheidsscan worden de volgende zaken bekeken:
 1. SDE-subsidie: om het project te realiseren is een SDE-subsidie nodig. Mogelijk heeft u al een subsidiebeschikking. Zo niet, dan helpen wij u graag om de SDE-subsidie aan te vragen.
 2. Draagkracht van het dak: om een zonne-energieproject te realiseren moet de dakconstructie voldoende draagkracht hebben. Toekomstdak vraagt een onafhankelijke constructeur om te bevestigen of uw dak aan de eisen voldoet. Vaak kan dit op basis van de bouwtekeningen. Soms is het ook nodig dat op uw locatie een inspectie plaatsvindt.
 3. Netaansluiting: U heeft al een grootverbruikersaansluiting of deze moet nog worden aangelegd voor het project. De capaciteit van het elektriciteitsnet staat steeds minder nieuwe grootverbruikersaansluitingen van zonne-energie-installaties toe die hun stroom ook op het net leveren. Om dergelijke problemen bij het aansluiten van de installatie en/of bij het terugleveren aan het net te voorkomen, vragen we aan de netbeheerder een transportindicatie. Bij nieuwe aanvragen voor de SDE-subsidie is een positieve transportindicatie overigens ook een vereiste.
 4. Opstalovereenkomst: Als zekerheid bij het project zal Toekomstdak een opstalrecht vestigen waar de zonnepaneelinstallatie onder komt te vallen. Voor het vestigen van dit opstalrecht moeten bestaande hypotheekverschaffers toestemming verlenen aan een rangwisseling met betrekking tot hetgeen onder het opstalrecht valt. Gezien de wisselende doorlooptijd van het behandelen van dit soort verzoeken is het belangrijk om hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bank of hypotheekverschaffer. Toekomstdak zal u hierin ondersteunen.
 5. Business case: Het is belangrijk dat aan de investering een degelijke business case ten grondslag ligt waarin alle te verwachten kosten en opbrengsten nu en in de toekomst volledig zijn meegenomen. Denk hierbij aan onderhoud en verzekering, eventuele uitbreiding van garanties, etc. Toekomstdak heeft veel ervaring met het financieel doorrekenen van zonne-energieprojecten en stelt voor u de business case op. Daarmee ziet u direct wat het project financieel voor u betekent.
 6. Hoofdlijnenovereenkomst: Onder de opschortende voorwaarde dat de scan op punten a t/m e positief uitvalt, stelt Toekomstdak voor u een hoofdlijnenovereenkomst op voor de realisatie en exploitatie van uw zonne-energie-installatie. In deze hoofdlijnenovereenkomst wordt de omvang van het systeem, de duur van het exploitatiecontract, de te verwachten kosten en de verder te nemen stappen uiteengezet. Op basis van de hoofdlijnenovereenkomst zal Toekomstdak in fase B de benodigde contracten voor realisatie van het project verder uitwerken.

Nadat de hoofdlijnenovereenkomst is afgesloten en de haalbaarheidsscan is afgerond, zal Toekomstdak de contracten met u, leveranciers en anderen gaan afsluiten waarmee het project wordt gerealiseerd.

 1. Exploitatie-overeenkomst tussen u en Toekomstdak: hierin wordt het gebruik van de installatie, onze service en de kosten die in rekening worden gebracht, vastgelegd.
 2. Installatie-overeenkomst tussen Toekomstdak en de installateur: hierin worden de specificaties, technische voorwaarden, tijdspad en kosten van de installatie vastgelegd volgens vaste Toekomstdak voorwaarden die voor een maximale borging van uw project zorgen. Hieronder vallen ook eventuele overeenkomsten voor de aanleg van een grootverbruikersaansluiting, de transformator en de meetinrichting. Uiteraard stemmen we het tijdspad in goed overleg met u af.
 3. Opstal-overeenkomst tussen u en Toekomstdak: hierin worden de afspraken voor het vestigen van een opstalrecht vastgelegd. Op basis van deze overeenkomst stelt de notaris vervolgens de akte van opstelrecht op.
 4. Stroomcontract: Toekomstdak kan u ondersteunen bij het afsluiten van een goed stroomcontract voor de afname en verkoop van stroom op het net. Bij het opstellen van deze contracten toetst Toekomstdak de inhoud steeds aan relevante technische eisen en aan de economische randvoorwaarden van het project. Als de contracten conform de standaarden zijn afgerond, inclusief alle bijlagen, dan start de bouw van het project.

Na het afsluiten van de contracten kunnen de bouwwerkzaamheden starten en worden de zonnepanelen geïnstalleerd.

 1. Asbestinventarisatierapport. Indien u nog niet in het bezit bent van een asbestinventarisatierapport, is hiermee rekening gehouden bij de kosten. We laten dan een asbestinventarisatierapport opstellen. De inventarisatie is de start van iedere asbestsanering. Het asbestinventarisatierapport geeft u duidelijkheid over de hoeveelheid asbest, waar het asbest zich bevindt en in welke vorm het aanwezig is. Het inventarisatierapport is o.a. nodig voor het doen van een sloopmelding bij de gemeente. Ook het doen van deze melding nemen wij u uit handen!
 2. Asbestsanering. Na ontvangst van het inventarisatierapport en de bevestiging van de sloopmelding gaan onze gespecialiseerde asbestsaneerders aan de slag om de asbesthoudende golfplaten van uw dak te halen.
 3. Montage nieuw dak. Zodra alle asbest is gesaneerd, starten we direct met de montage van de nieuwe dakbeplating. Dit kunnen nieuwe golfplaten, profielplaten of geïsoleerde sandwichpanelen zijn.
 4. Installatie PV-panelen. Vervolgens worden de zonnepanelen op het nieuwe dak gemonteerd door onze installateurs.
 5. Aansluiten op het net. Nadat alle zonnepanelen zijn geïnstalleerd, zal de elektrotechnische installateur de installatie aansluiten op het net.
 6. Opleverrapport door installateur: na het inbedrijfstellen, doormeten en conform inspecties opleveren van het systeem, stelt de installateur een opleverrapport op waarin wordt bevestigd dat het systeem goedwerkend en conform alle afspraken en normeringen is opgeleverd.
 7. Opleverinspectie door onafhankelijke expert: een onafhankelijk expert bevestigt door een inspectie op locatie of het opleverrapport van de installateur compleet en correct is en brengt daarover een verslag uit aan u en Toekomstdak. Zo weten u en wij zeker dat alles correct en veilig is uitgevoerd.
 8. Aanmelding bij CertiQ: bij de ingebruikname wordt het systeem aangemeld bij CertiQ. CertiQ meet via de bruto productiemeter de stroom die het zonne-energiesysteem produceert. Deze productiemeting is de basis waarop de SDE-subsidie wordt uitgekeerd.

Vanaf het moment van acceptatie van het PV-systeem gaat de exploitatie van start. Maandelijks brengen wij u de rente en aflossing van het systeem in rekening. U ontvangt van de RVO de SDE+-subsidie en van uw energiemaatschappij de terugleververgoeding.

Met deze bedragen betaalt u (geheel of grotendeels) onze rekening. Een eventueel restant is voor u.

Het traject start met een haalbaarheidsscan. Met deze scan wordt gecontroleerd of uw project voldoet aan de belangrijkste voorwaarden voor het realiseren van een kwalitatief goede en renderende zonne-energie installatie.

Tijdens de haalbaarheidsscan worden de volgende zaken bekeken:
 1. SDE subsidie: om het project te realiseren is SDE subsidie nodig. Mogelijk heeft u al een subsidiebeschikking. Zo niet, dan helpen wij u graag om de SDE subsidie aan te vragen.
 2. Draagkracht van het dak: om een zonne-energieproject te realiseren moet de dakconstructie voldoende draagkracht hebben. Toekomstdak vraagt een onafhankelijke constructeur om te bevestigen of uw dak aan de eisen voldoet. Vaak kan dit op basis van de bouwtekeningen. Soms is het ook nodig dat op uw locatie een inspectie plaatsvindt.
 3. Netaansluiting: U heeft al een grootverbruikersaansluiting of deze moet nog worden aangelegd voor het project. De capaciteit van het elektriciteitsnet staat steeds minder nieuwe grootverbruikersaansluitingen van zonne-energie installaties toe die hun stroom ook op het net leveren. Om dergelijke problemen bij het aansluiten van de installatie en/of bij het terug leveren aan het net te voorkomen, vragen we aan de netbeheerder een transportindicatie. Bij nieuwe aanvragen voor de SDE subsidie is een positieve transportindicatie overigens ook een vereiste.
 4. Opstalovereenkomst: Als zekerheid bij het project, zal Toekomstdak een opstalrecht vestigen waar de zonne-energie installatie onder komt te vallen. Voor het vestigen van dit opstalrecht moeten bestaande hypotheekverschaffers toestemming verlenen aan een rangwisseling met betrekking tot hetgeen onder het opstalrecht valt. Gezien de wisselende doorlooptijd van het behandelen van dit soort verzoeken is het belangrijk om hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bank of hypotheekverschaffer. Toekomstdak zal u hierin ondersteunen.
 5. Business case: Het is belangrijk dat aan de investering een degelijke business case ten grondslag ligt waarin alle te verwachten kosten en opbrengsten nu en in de toekomst volledig zijn meegenomen. Denk hierbij aan onderhoud en verzekering, eventuele uitbreiding van garanties, etc. Toekomstdak heeft veel ervaring met het financieel doorrekenen van zonne-energieprojecten en stelt voor u de business case op. Daarmee ziet u direct wat het project financieel voor u betekent.
 6. Hoofdlijnenovereenkomst: Onder de opschortende voorwaarde dat de scan op punten a t/m e positief uitvalt, stelt Toekomstdak voor u een hoofdlijnenovereenkomst op voor de realisatie en exploitatie van uw zonne-energie installatie. In deze hoofdlijnenovereenkomst wordt de omvang van het systeem, de duur van het exploitatiecontract, de te verwachten kosten en de verder te nemen stappen uiteengezet. Op basis van de hoofdlijnenovereenkomst zal Toekomstdak in fase B de benodigde contracten voor realisatie van het project verder uitwerken.

Nadat de hoofdlijnenovereenkomst is afgesloten en de haalbaarheidsscan is afgerond, zal Toekomstdak de contracten met u, leveranciers en anderen gaan afsluiten waarmee het project wordt gerealiseerd.


 1. Exploitatie-overeenkomst tussen u en Toekomstdak: hierin wordt het gebruik van de installatie, onze service en de kosten die in rekening worden gebracht, vastgelegd.
 2. Installatie-overeenkomst tussen Toekomstdak en de installateur: hierin worden de specificaties, technische voorwaarden, tijdspad en kosten van de installatie vastgelegd volgens vaste Toekomstdak voorwaarden die voor een maximale borging van uw project zorgen. Hieronder vallen ook eventuele overeenkomsten voor de aanleg van een grootverbruikersaansluiting, de transformator en de meetinrichting. Uiteraard stemmen we het tijdspad in goed overleg met u af.
 3. Opstal-overeenkomst tussen u en Toekomstdak: hierin worden de afspraken voor het vestigen van een opstalrecht vastgelegd. Op basis van deze overeenkomst stelt de notaris vervolgens de akte van opstelrecht op.
 4. Stroomcontract: Toekomstdak kan u ondersteunen bij het afsluiten van een goed stroomcontract voor de afname en verkoop van stroom op het net. Bij het opstellen van deze contracten toetst Toekomstdak de inhoud steeds aan relevante technische eisen en aan de economische randvoorwaarden van het project. Als de contracten conform de standaarden zijn afgerond, inclusief alle bijlagen, dan start de bouw van het project.

Na het afsluiten van de contracten kunnen de bouwwerkzaamheden starten.

 1. Montage nieuw dak. Zodra alle asbest is gesaneerd, starten we direct met de montage van de nieuwe dakbeplating. Dit kunnen nieuwe golfplaten, profielplaten of geïsoleerde sandwichpanelen zijn.
 2. Installatie PV-panelen. Vervolgens worden de PV-panelen op het nieuwe dak gemonteerd door onze installateurs.
 3. Aansluiten op het net. Nadat alle PV-panelen zijn geïnstalleerd, zal de elektrotechnische installateur de installatie aansluiten op het net.
 4. Opleverrapport door installateur: na het inbedrijfstellen, doormeten en conform inspecties opleveren van het systeem, stelt de installateur een opleverrapport op waarin wordt bevestigd dat het systeem goedwerkend en conform alle afspraken en normeringen is opgeleverd.
 5. Opleverinspectie door onafhankelijke expert: een onafhankelijk expert bevestigt door een inspectie op locatie of het opleverrapport van de installateur compleet en correct is en brengt daarover een verslag uit aan u en Toekomstdak. Zo weten u en wij zeker dat alles correct en veilig is uitgevoerd.
 6. Aanmelding bij CertiQ: bij de ingebruikname wordt het systeem aangemeld bij CertiQ. CertiQ meet via de bruto productiemeter de stroom die het zonne-energiesysteem produceert. Deze productiemeting is de basis waarop de SDE subsidie wordt uitgekeerd.

Vanaf het moment van acceptatie van het systeem gaat de exploitatie van start. Maandelijks brengen wij u de rente en aflossing van het systeem in rekening. U ontvangt van de RVO de SDE subsidie en van uw energiemaatschappij de terug-lever vergoeding.

Met deze bedragen betaalt u (geheel of grotendeels) onze rekening. Een eventueel restant is voor u.

Het traject start met een haalbaarheidsscan. Met deze scan wordt gecontroleerd of uw project voldoet aan de belangrijkste voorwaarden voor het realiseren van een kwalitatief goede en renderende zonne-energie installatie.

Tijdens de haalbaarheidsscan worden de volgende zaken bekeken:
 1. SDE subsidie: om het project te realiseren is SDE subsidie nodig. Mogelijk heeft u al een subsidiebeschikking. Zo niet, dan helpen wij u graag om de SDE subsidie aan te vragen.
 2. Draagkracht van het dak: om een zonne-energieproject te realiseren moet de dakconstructie voldoende draagkracht hebben. Toekomstdak vraagt een onafhankelijke constructeur om te bevestigen of uw dak aan de eisen voldoet. Vaak kan dit op basis van de bouwtekeningen. Soms is het ook nodig dat op uw locatie een inspectie plaatsvindt.
 3. Netaansluiting: U heeft al een grootverbruikersaansluiting of deze moet nog worden aangelegd voor het project. De capaciteit van het elektriciteitsnet staat steeds minder nieuwe grootverbruikersaansluitingen van zonne-energie installaties toe die hun stroom ook op het net leveren. Om dergelijke problemen bij het aansluiten van de installatie en/of bij het terug leveren aan het net te voorkomen, vragen we aan de netbeheerder een transportindicatie. Bij nieuwe aanvragen voor de SDE subsidie is een positieve transportindicatie overigens ook een vereiste.
 4. Opstalovereenkomst: Als zekerheid bij het project, zal Toekomstdak een opstalrecht vestigen waar de zonne-energie installatie onder komt te vallen. Voor het vestigen van dit opstalrecht moeten bestaande hypotheekverschaffers toestemming verlenen aan een rangwisseling met betrekking tot hetgeen onder het opstalrecht valt. Gezien de wisselende doorlooptijd van het behandelen van dit soort verzoeken is het belangrijk om hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bank of hypotheekverschaffer. Toekomstdak zal u hierin ondersteunen.
 5. Business case: Het is belangrijk dat aan de investering een degelijke business case ten grondslag ligt waarin alle te verwachten kosten en opbrengsten nu en in de toekomst volledig zijn meegenomen. Denk hierbij aan onderhoud en verzekering, eventuele uitbreiding van garanties, etc. Toekomstdak heeft veel ervaring met het financieel doorrekenen van zonne-energieprojecten en stelt voor u de business case op. Daarmee ziet u direct wat het project financieel voor u betekent.
 6. Hoofdlijnenovereenkomst: Onder de opschortende voorwaarde dat de scan op punten a t/m e positief uitvalt, stelt Toekomstdak voor u een hoofdlijnenovereenkomst op voor de realisatie en exploitatie van uw zonne-energie installatie. In deze hoofdlijnenovereenkomst wordt de omvang van het systeem, de duur van het exploitatiecontract, de te verwachten kosten en de verder te nemen stappen uiteengezet. Op basis van de hoofdlijnenovereenkomst zal Toekomstdak in fase B de benodigde contracten voor realisatie van het project verder uitwerken.

Nadat de hoofdlijnenovereenkomst is afgesloten en de haalbaarheidsscan is afgerond, zal Toekomstdak de contracten met u, leveranciers en anderen gaan afsluiten waarmee het project wordt gerealiseerd.


 1. Exploitatie-overeenkomst tussen u en Toekomstdak: hierin wordt het gebruik van de installatie, onze service en de kosten die in rekening worden gebracht, vastgelegd.
 2. Installatie-overeenkomst tussen Toekomstdak en de installateur: hierin worden de specificaties, technische voorwaarden, tijdspad en kosten van de installatie vastgelegd volgens vaste Toekomstdak voorwaarden die voor een maximale borging van uw project zorgen. Hieronder vallen ook eventuele overeenkomsten voor de aanleg van een grootverbruikersaansluiting, de transformator en de meetinrichting. Uiteraard stemmen we het tijdspad in goed overleg met u af.
 3. Opstal-overeenkomst tussen u en Toekomstdak: hierin worden de afspraken voor het vestigen van een opstalrecht vastgelegd. Op basis van deze overeenkomst stelt de notaris vervolgens de akte van opstelrecht op.
 4. Stroomcontract: Toekomstdak kan u ondersteunen bij het afsluiten van een goed stroomcontract voor de afname en verkoop van stroom op het net. Bij het opstellen van deze contracten toetst Toekomstdak de inhoud steeds aan relevante technische eisen en aan de economische randvoorwaarden van het project. Als de contracten conform de standaarden zijn afgerond, inclusief alle bijlagen, dan start de bouw van het project.

Na het afsluiten van de contracten kunnen de bouwwerkzaamheden starten.

 1. Installatie PV-panelen. Vervolgens worden de PV-panelen op het nieuwe dak gemonteerd door onze installateurs.
 2. Aansluiten op het net. Nadat alle PV-panelen zijn geïnstalleerd, zal de elektrotechnische installateur de installatie aansluiten op het net.
 3. Opleverrapport door installateur: na het inbedrijfstellen, doormeten en conform inspecties opleveren van het systeem, stelt de installateur een opleverrapport op waarin wordt bevestigd dat het systeem goedwerkend en conform alle afspraken en normeringen is opgeleverd.
 4. Opleverinspectie door onafhankelijke expert: een onafhankelijk expert bevestigt door een inspectie op locatie of het opleverrapport van de installateur compleet en correct is en brengt daarover een verslag uit aan u en Toekomstdak. Zo weten u en wij zeker dat alles correct en veilig is uitgevoerd.
 5. Aanmelding bij CertiQ: bij de ingebruikname wordt het systeem aangemeld bij CertiQ. CertiQ meet via de bruto productiemeter de stroom die het zonne-energiesysteem produceert. Deze productiemeting is de basis waarop de SDE subsidie wordt uitgekeerd.

Vanaf het moment van acceptatie van het systeem gaat de exploitatie van start. Maandelijks brengen wij u de rente en aflossing van het systeem in rekening. U ontvangt van de RVO de SDE subsidie en van uw energiemaatschappij de terug-lever vergoeding.

Met deze bedragen betaalt u (geheel of grotendeels) onze rekening. Een eventueel restant is voor u.

Aanvraagformulier

Heeft u interesse in een van onze concepten en bent u benieuwd hoe dit in uw specifieke situatie uitpakt? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.


Bekijk voorbeelden

Een zonne-energieproject is een lange termijn investering en een zeer complex project. Om het voor u zo concreet mogelijk te maken, hebben wij de haalbaarheidsberekeningen van door ons reeds gerealiseerde projecten in een business case uitgewerkt. Deze geven u een concreet beeld van wat u van het traject mag verwachten. Vanaf de haalbaarheidsscan tot en met de financiële berekeningen.